Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1167 4b4c 500
Reposted fromsarazation sarazation viaHoHo HoHo
3055 2f44 500
Reposted fromSkyheartstar13 Skyheartstar13 viaasz asz
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via2708 2708
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoxygenium oxygenium
2875 078d
Reposted fromandrewmyles andrewmyles viaStage Stage
5291 5149 500
Reposted frompjsx pjsx viaprettywomen prettywomen
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viahalfinlove halfinlove
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova vialikek likek
0624 0bd4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahalfinlove halfinlove
Moje serce nie zawiodło. To ktoś zawiódł moje serce.
— Jess Rothenberg “Po tamtej stronie ciebie i mnie”
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
1175 dbdb
2973 7bad
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialikek likek
4524 8d57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahalfinlove halfinlove
3858 6d96
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
3272 96da 500
Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viaadurowe adurowe
9226 7113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaadurowe adurowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl