Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk "Cukiernia Pod Amorem. Cieślakowie"
3657 57c9 500
Reposted frombluuu bluuu viatobecontinued tobecontinued
8163 5585 500

aesthetic-monochrome:

stressed out?

Reposted fromamatore amatore viatobecontinued tobecontinued
8295 4ba6
...
3656 cab8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

- Możesz spotkać kogoś kto do Ciebie idealnie pasuje mimo tego że jesteś w związku?
- Nie. Jeśli jesteś w Związku, nie szukasz ideału.
— Zanim się rozstaniemy (2014)
Reposted frompensieve pensieve viatobecontinued tobecontinued
8657 e84c
Reposted fromloverdose loverdose viaaviee aviee
6107 b083 500
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
1354 0000
Reposted frommisza misza viatobecontinued tobecontinued
6500 c9b7 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viatobecontinued tobecontinued
7729 777a
8209 dc7f 500
7150 eb08
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viaredshadow redshadow
3726 72a5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamayamar mayamar
8048 fa91 500
Reposted fromhenri henri viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl