Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaiga-xvl iga-xvl
8545 15e4 500
Bo mi kur*a pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen
— quebonafide ft. reto - half dead
Reposted fromSalute Salute viatobecontinued tobecontinued
0459 df54 500
1511 df5b
9577 26e8
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viabrzask brzask
2384 650e
nothing lasts forever
Reposted fromstonerr stonerr viaxnothumanalall xnothumanalall
5268 856d
Reposted from1923 1923 viaall-about-kate all-about-kate

Nie decyduj w złości, nie obiecuj w szczęściu

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
1713 0c14
2802 7e70 500
Reposted fromtfu tfu viadusix dusix
Gdy byłem mały, zastanawiałem się, jak polubić ludzi. Potem poznałem alkohol.
— Juliusz Machulski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viatobecontinued tobecontinued
3110 abc8
1309 488f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viatobecontinued tobecontinued
0626 b752 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
1820 0dd5


Twin Peaks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl