Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaoutofmyhead outofmyhead
8729 0f0c 500
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu vialikearollingstone likearollingstone
6320 16d5 500
Reposted from2017 2017 viafilmowy filmowy
6326 30f1 500
Reposted from2017 2017 viadefinition-of-sex definition-of-sex
3099 e6fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadirtyliar dirtyliar
4863 48c6 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
9305 0e15 500
Reposted fromsweetbitter sweetbitter viatwiggylaw twiggylaw
Play fullscreen
wszystko w temacie
Reposted fromgupiryj gupiryj
5259 f954
Reposted fromnoone97 noone97 viapensieve pensieve
Nie ma nic gorszego, niż odrzucenie swych własnych uczuć i zamienienie radości w smutek.
— Uziel Mora
Reposted fromSEEiK SEEiK viacarmenluna carmenluna
1234 a571 500
2996 6be1
Reposted fromkarahippie karahippie viafilmowa filmowa
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyslodsiewnia myslodsiewnia
0057 abe3
Reposted frombadpotato badpotato viazupamarzen zupamarzen
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromwhitewine whitewine viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl